+ Thanh toán khi nhận hàng 100% không cần đặt trước hoặc tạm ứng + Tiền thanh toán = Tiền hàng + phí vận chuyển (20k-30k)